rehabilitació 2014

 

La convocatòria vigent finalitza el 31 de desembre, incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d’ajuts, com la simplificació dels tràmits i la unificació i augment dels percentatges de les subvencions.

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin a l’edifici.

El percentatge de la subvenció inclou el pressupost declarat a la llicència d’obres així com també els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs.

 

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Des de APROP, S.L., us assessorarem i mirarem el millor per la vostra finca alhora que traurem el màxim rendiment de les ajudes publiques disponibles.

 

Condicions que cal complir

 • Edificis anteriors a l’any 1981, destinats      majoritàriament a habitatge.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir      l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la      formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o      llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de      l’informe tècnic inicial.

 

Els programes i les subvencions

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:

 • Rehabilitació      energètica:      reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis.      Les obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció      del 50%.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària       mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i       substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis      que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i      vestíbuls.
 • Patologies      estructurals:      obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense      límit a l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació      arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en      l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25%      (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals      comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua      corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire      condicionat, etc.
 
Fuente: consorcihabitatgebcn.cat